Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady kampanii certyfikacyjnej „Lider komunikacji”.
 2. Organizatorem kampanii jest IRONTeam Sp. z o.o.
 3. Partnerami akcji są SUDER Sp. z o.o., Mentor S.A.
 4. Kampania prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas trwania kampanii jest nieograniczony. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu kampanii w każdym czasie.
 6. Celem kampanii jest promowanie najwyższych standardów obsługi pacjenta w zakresie procesu komunikacji.
 7. Uczestnikiem kampanii może być każdy podmiot leczniczy w rodzaju świadczenia szpitalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zasady udziału w kampanii dostępne na stronie https://liderkomunikacji.pl/.
Przebieg kampanii
 1. Warunkiem udziału w kampanii jest:
  1. zgłoszenie przez podmiot leczniczy chęci udziału w kampanii;
  2. wypełnienie ankiety walidacyjnej;
  3. szkolenie personelu z zagadnień profesjonalnej komunikacji z pacjentem prowadzone przez Organizatora;
  4. implementacja systemu informatycznego GATEway oraz rozwiązań organizacyjnych zaproponowanych po przeprowadzeniu audytu w szpitalu;
  5. monitoring jakości pracy zespołu call center podmiotu leczniczego;
  6. akceptacja Regulaminu.
 2. Zgłoszenie udziału w kampanii należy przesłać za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://liderkomunikacji.pl/kontakt/ lub mailowo na adres: info@liderkomunikacji.pl.
 3. Wypełnioną ankietę walidacyjną należy przesłać na adres mailowy info@liderkomunikacji.pl w terminie ustalonym przez Organizatora po zaakceptowaniu uczestnictwa podmiotu leczniczego w kampanii.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji przekazanych w ankiecie.
 5. Wypełnione ankiety zostaną oceniona przez komisję powołaną prze Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji przekazanych w ankiecie.
 6. Podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji w ankiecie może skutkować wykluczeniem z kampanii.
Certyfikaty
 1. Organizator, na podstawie analizy ankiet i oceny jakości procesu komunikacji w podmiocie leczniczym, podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatów „Lider komunikacji – Profesjonalna obsługa pacjenta”:
  1. dla podmiotów leczniczych;
  2. dla zespołów call center.
 2. Wzory certyfikatów są chronione prawem autorskim. Organizator posiada wyłączne prawo do przyznawania certyfikatów.
 3. Podmiot leczniczy, któremu przyznany zostanie certyfikat nabywa nieograniczone terytorialnie prawo do korzystania z certyfikatów przez okres 3 lat od przyznania certyfikatów, na polach eksploatacji:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie w całości albo w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania dzieła do pamięci komputera oraz pamięci cyfrowych nośników mobilnych;
  2. Rozpowszechnianie w całości albo w części, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. Rozpowszechnianie – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie go w sieci Internet;
  4. rozpowszechnianie poprzez wielofunkcyjne przenośne urządzenia multimedialne.
 4. Wręczenie certyfikatów nastąpi po spełnieniu przez szpital warunków certyfikacji w ustalonym indywidulanie wcześniej terminie.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach kampanii jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w kampanii. Zasady przetwarzania danych osobowych określa „Polityka prywatności”.